ايالات متّحده کشتار ۳ مبلّغ مذهبی آمريکايی را در بيمارستانی در يمن توسّط يک افراطی اسلامی مظنون محکوم کرده است. سکات مَک کلِلان، سخنگوی کاخ سفيد، ميگويد که اين ۳ نفر در حالی کشته شدند که کمک های بشردوستانه برای مردم يمن فراهم ميآوردند. او ميگويد که بازجويان آمريکايی از نزديک با همتايان يمنی خود همکاری ميکنند تا افراد ِ پس ِ حمله را به دست عدالت بسپارند.

مقامات امنيتی يمن مرد مسلّح را بازداشت کرده اند و ميگويند معتقدند که او با يک حزب اسلامگرای مخالف در يمن پيوند دارد. در اين حمله در روز دوشنبه يک تبعه آمريکايی ديگر نيز شديداً مجروح شد.