مقامات جمهوری اسلامی می گويند امروز آتش، يک زندان را در شمال ايران طعمه خود ساخت و بيست و هفت نفر را کشت و پنجاه نفر را مجروح ساخت. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی می گويد اين حريق که در شهر گرگان نزديک دريای خزر رخ داد احتمالا ً در اثر اتصال برق ايجاد شده بود. عباسعلی عرب، رئيس زندان، گفت قربانيان اين آتش سوزی زندانيانی بودند که سن آنها بين بيست و شصت و نُه سال بود. مقامات می گويند تحقيقات در باره چگونگی وقوع حريق به جريان افتاده است.