مقامات وزارت دفاع آمريکا ميگويند عربستان سعودی بطور خصوصی اطمينان داده است که ارتش آمريکا اجازه خواهد داشت از حريم هوايی، پايگاه ها و يک مرکز مهم فرماندهی، در صورت وقوع جنگ عليه عراق استفاده کند.

با اينهمه ظاهرا اجازه عربستان سعودی محدود به عمليات پشتيبانی، نظير سوخت گيری هواپيماها، عمليات تجسسی و نظارت و امثال آن است. با اينهمه مقامات آمريکايی ميگويند برای کسب اجازه از عربستان سعودی در مورد استفاده از خاک عربستان برای انجام عمليات تهاجمی عليه عراق نيز خوش بين هستند.