يک مقام خزانه داری آمريکا در آنکارا ميگويد که ايالات متحده و مقامات دولتی ترکيه در باره کمکهائی با هدف حمايت از اقتصاد ترکيه ، در صورتيکه جنگی با عراق در گيرد ، به بحث و تبادل نظر پرداخته اند. جان تيلور ، مدير کل وزارت خزانه داری آمريکا ميگويد که هر دو سو به پيشرفتهائی در زمينه ساختار کلی آن کمک دست يافته اند