تا يکسال پيش بجز خبرنگاران و گروه های امداد کسی جرات و اشتياق سفر به افغانستان را نداشت. اکنون کتاب تازه ای در باره سفر توريستی به افغانستان چاپ شده است. خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در اينمورد گزارشی دارد که شنيدن آن را به شما توصيه ميکنيم.