رای گيری در کنيا برای انتخاب نخستين رئيس جمهوری در آن کشور پس از ۲۴ سال، پايان گرفت. رای دهندگان امروز برای برگزيدن رئيس جمهوری، پارلمان آن کشور و شوراهای محلی به پای صندوقهای رای رفتند. با اينحال برخی از کارمندان مراکز رای گيری از شرکت عده ای که بريا رای دادن ثبت نام نکرده بودند جلوگيری کنند. اپوزيسيون دولت را به تقلب در انتخابات متهم کرده است. نظر سنجيهايی پيش از برگزاری انتخابات انجام شده بود نشان می دهد که موائی کيباکی Mwai Kibaki از نامزدان انتخاباتی، از اوهورو کنياتا Uhuru Kenyatta نماينده حزب حاکم کانو و پسر موسس کنيا ی جديد پيشی گرفته است. برنده اين انتخابات جايگزين پرزيدنت دانيل ارپ موُی می شود که پس از ۲۴ سال کناره گيری ميکند.