روز چهارشنبه يعنی روز کريسمس، در ونزوئلا کم وبيش روز آرامی بود. ونزوئلا اين کشور نفت خيز که از لحاظ صادرات نفت در جهان مقام پنجم را دارد بدليل اعتصابات و تظاهرات بی وقفه مخالفان هوگو چاوز، رئيس جمهوری ونزوئلا دچار قحطی و کميابی نفت و بنزين و ترقی سرسام آور بهاء سوخت شده است، بطوری که رانندگان اتومبيل برای خريد بنزين ناگزيرند ساعتها در صفوف طولانی در انتظار بنشينند.

ونزوئلا پيش از اعتصابات اخير، روزانه دو ميليون و ۵۰۰هزار بشکه نفت استخراج ميکرد، ولی ميزان استخراج نفت اکنون روزانه تنها به چند صد هزار بشکه تنزل کرده است.