فرارسيدن عيد ميلاد مسيح بر زندگی آمريکائيان از جهات مختلف و متفاوتی تاثير گذار است. مهمترين ويژگی اين ايام بدور هم جمع شدن اعضای خانواده و از وضع کار و درس و زندگی هم پرسيدن، برپاکردن درخت کريسمس، شنيدن موسيقی مذهبی و غير مذهبی، تهيه و تناول غذاهای خوشمزه و سنتی کريسمس است. به مشروح گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در اين مورد توجه بفرمائيد.