ديروز در جريان ديدار محمد خاتمی، رئيس جمهوری ايران از پاکستان، دو کشور اعلام کردند که در مورد گسترش همکاری در زمينه بازرگانی، اقتصاد، دفاع، آموزش و پرورش و مخابرات به توافق رسيده اند. کمال خرازی، وزير امور خارجه ايران، با خورشيد محمود کَسوری، وزير امور خارجه پاکستان، درباره موضوعات متعددی، بويژه وضعيت افغانستان و اختلاف پاکستان و هند بر سر کشمير گفتگو کردند.