آيا حافظه قوی مستلزم هوش زياد است؟ آيا لعن و نفرين فراعنه ای که قبرشان مورد دستبرد باستانشناسی و يا دستبرد سودجويانه قرار بگيرد به گونه ای مرموز می ميرند؟ منصور فراسيون،خبرنگار علمی صدای آمريکا، در برنامه امروز «دانش و جامعه» به اين دو پرسش پاسخ می دهد.