پناهجويان کرد عراقی که از فرانسه به بريتانيا انتقال يافتند و در هتلی درجه سه مسکون بودند، به دليل انتقال به کاروان هائی در الای در فاصله چهل مايلی هتل،دست به تظاهراتی زدند که با حضور پليس خاتمه يافت.

به گزارش نازی بگلری خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا ،در اينباره توجه فرمائيد.