خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا نظر دکتر عليرضا نوری زاده درباره انتقاد ايران از بازداشت ايرانيان در لس انجلس توسط اداره مهاجرت آمريکا و ادعای نقض حقوق بشر توسط اين اداره را جويا شد. وی همچنين پيرامون جو سياسی در کشورهای خليج فارس از دکتر نوری زاده توضيح خواست که در اينجا پاسخهای وی را به اين دو سوال ميشنويد.