نگرانی بين المللی در حالی که کُره شمالی کار برچيدن وسايل نظارت سازمان ملل متّحد را از تأسيسات هسته يی اش آغاز کرده است فزونی ميگيرد. کُره جنوبی و ژاپن و فرانسه روز يکشنبه مؤکّداً از کُره شمالی خواستند که تصميم خود را وارونه کند و کوُلين پاوِل، وزير خارجه ايالات متّحده، با تلفُن با همتايانش در آسيا و روسيه صحبت کرد تا برای اصلاح وضعيت تلاش کند. سازمان بين المللی انرژی اتُمی ميگويد که باب گفت و گو با پيوُنگ يانگ را باز نگاه ميدارد. ظنّ آن ميرود که نيروگاه يوُنگ بيوُن ِ کُره شمالی برای ساخت پلوتوُنيوم نوع تسليحاتی مورد استفاده باشد ولی پيوُنگ يانگ اصرار ميورزد که حقّ آن را دارا است که برنامه هسته يی اش را تجديد حيات بدهد و ميگويد که ايالات متّحده بر سر يک معامله برای رساندن نفت به کُره شمالی دبّه درآورده است. واشنگتُن نيز ميگويد اين کُره شمالی است که توافق را فسخ کرد.