سه شنبه در برنامه «چهارسو» که از راديوی جمهوری اسلامی پخش می شد، موضوع گزارش، مسئله بوق بود و شنوندگان ايرانی از سراسر جهان در اينباره اظهار نظر می کردند. مجری برنامه با شنيدن صدای بوق يک کاميون و راننده ايرانی اش از کشور سوئد خطاب به شنونده گفت، بهتر است شما در همان سوئد بوق بزنيد و کمی ديرتر گزارشگر برنامه اين پرسش را مطرح کرد که آيا فکر نمی کنيد صدای بوق در واقع هشدار و پاسخی به خطای خود شماست .....


١- آيا عمر حکومت صدام عددی دو رقمی است؟
٢- موسيقی، زبان مشترک همه انسان ها
٣- وجدان شغلی، وجدان سياسی، وجدان انسانی
۴- حقوق بشر برای گرگها
۵- باغ وحش پاريس بازگشايی شد.
۶- شاه جهان در هند، در جهان نمونه است.