مقامات پاکستانی ميگويند که انفجار بمبی در يک اتوبوس مسافربری در شهر جنوبی حيدرآباد به قتل يکنفر و زخمی شدن حداقل ١۵ تن منجر شد. هيچکسی تاکنون مسئوليت اين حمله را بعهده نگرفته است.

حيدرآباد که در منطقه سند پاکستان قرار دارد، در ماههای اخير شاهد خشونتهای مذهبی و قومی عمده ای بوده است.