کارگران اعتصابی صنعت نفت ونزوئلا امروز هم به اعتصاب خود ادامه دادند و در نوزدهمين روز اعتصاب خود به حکم ديوانعالی کشورشان که به آنها دستور داده بود فوراً عمليات بهره برداری از نفت را از سر گيرند اعتنا نکردند. ديوانعالی ونزوئلا ديروز پس از رسيدگی به اين موضوع که آيا اعتصاب نفتکاران که هدفش برکنار ساختن هوگو چاوِز از مقام رياست جمهوری است يک عمل قانونی است يا نه به صدور حکم موقت اقدام کرد. توليد روزانه نفت ونزوئلا معمولا ً دو و نيم ميليون بشکه است اما در اثر اعتصاب به حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز نقصان يافته است. کالين پاول، وزير امور خارجه آمريکا می گويد آمريکا برای حل بحران ونزوئلا به ميانجيـان بين المللی راه هائی توصيه کرده است. ونزوئلا پنجمين صادر کننده نفت در جهان است و آمريکا از خريداران عمده نفت آن کشور است.