اخيرا” در مطبوعات ايران، مقاله ای به قلم احمد بشيری، وکيل دادگستری، نويسنده و پژوهشگر در ايران، در مورد پرونده قتلهای زنجيره ای و نقايص و مشکلات آن به چاپ رسيده است. در اين باره ستاره درخشش گفتگويی انجام داده است با آقای بشيری که توجه شما را به آن جلب ميکنيم.