در حاليکه بازرسان تسليحاتی سازمان ملل متحد سرگرم بازرسی از کارخانجات و مناطق مختلف در عراق برای يافتن سلاحهای مخرب ميکروبی و هسته ای هستند، آقای شان پن Shawn Pen بازيگر بزرگ سينمای ايالت متحده آمريکا در يک سفر نوع دوستانه و خصوصی به عراق، سه روز را در عراق گذراند.

به گزارش نازی بگلری، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در اين باره توجه فرماييد.