از زمانی که کريستوفر ريوز در اثر سقوط از پشت اسب افتاد و دچار ضايعه نخاع شد و فلج شد، از بازی نقش خود عاجز ماند، اما مغزش سالم بود و به فعاليتهای پيگير برای ترغيب محافل علمی به پژوهشهای بيشتر درباره راههای درمانی ضايعات مغز و نخاع سرگرم بوده است.

منصور فراسيون خبرنگار علمی بخش فارسی صدای آمريکا اين موضوع را بررسی ميکند.