سربازان اسرائيلی، يکی از رهبران گروه فلسطينی حماس را به قتل رسانيده اند. منابع فلسطينيان می گويند سربازان اسرائيلی، طارق عبدربه، فعال فلسطينی را پس از يورش به اردوگاه آوارگان « نورشمس » يافتند و او را بضرب گلوله کشتند.

حماس حق موجوديت اسرائيل را به رسميت نمی شناسد و مسئوليت بسياری از تير اندازيها و بمب گزاريهای انتحاری را عليه هدفهای اسرائيلی پذيرفته است.