کارگردان: ورنر هرزاگ

آلمان، ۱۹۷۱، رنگی، ۹۰ دقيقه

اين فيلم مستند شگفتی آفرين و خارق العاده نه دکوراژه کننده و غمناک است و نه روحيه دهنده و شاد. آنچه هست کوششی است عارفانه در پرداخت يک نوع واقعيت ورای واقع يا به عبارتی به تصوير درآوردن جهانی که به چشم آدمهای عادی نامرئی است. کاراکتر اصلی فيلم، «فينی استروبينگر»، زن ميانه سال کور و کرغريبی است که زندگی پيچيده و قوه ادراکه خارق العاده ای دارد.