اردن ميگويد دو عامل القاعده را برای قتل بيست و هشتم اکتبر لورنس فولی Laurence Foley ديپلمات آمريکائی در امان توقيف کرده است . يک سخنگوی دولت اردن اين دو را، يک ليبيائی مسلح و يک اردنی همدست او معرفی کرد. اين سخنگو گفت هر دو با احمد ال زرقاوی Ahmad al-Zarqawi يکی از مقامات سرشناس القاعده ارتباط داشته اند. دولت اردن هنوز نگفته است اين دو را کی و چگونه توقيف کرده است .