کارگردان: ورنر هرزاگ

آلمان، ۱۹۷۵، رنگی، ۴۵ دقيقه

اين فيلم مستند تکان دهنده و زيبا تلاش خارق العاده سينماگريست که با شيوه حرکت-آهسته (اسلو موشن) فيلم پرش های عظيم اسکی باز قهرمان آلمانی «والتر استاينر» را ضبط و بازگو می کند. استاينر که حرفه اصلی اش کنده کاری روی چوب است، در ضمن رکورد دار پرش اسکی جهان نيز بود و هرزاگ در حين روايت فيلم به شيوه نجوا و با هيجان فروخورده پرشهای استاينر را شرح ميدهد.