پاکستان، افغانستان و مؤسسه آوارگان سازمان ملل متحد در مورد شرايط بازگشت چهارصد هزار آواره افغان به کشورشان به توافق رسيده اند. بازگشت آوارگان، داوطلبانه و ظرف سه سال آينده بانجام ميرسد. در همين حال رويترز اظهارات عنايت الله ناظری وزير امور آوارگان و معاودين را نقل کرد که گفته است افغانستان برای بازسازی و ارائه آب آشاميدنی، بهداشت و آموزش به مردم آن کشور به کمک های جامعه بين المللی نياز دارد.