۱- در رابطه با پرونده نظرسنجی مؤسسه آينده روز گذشته دومين جلسه رسيدگی به اتهامات آقای حسينعلی قاضيان مدير عامل مؤسسه و با حضور آقای عباس عبدی، دادگاه با رياست قاضی مرتضوی برگذارشد.

۲-باتوجه به سفر کمسيون حقوق بشر به ايران بنظر می رسد که مسئله حقوق بشردر ايران دوباره مورد توجه محافل بين المللی قرار گرفته.