وزرای خارجه اتحاديه اروپا مذاکرات خود را در بروکسل درمورد توسعه اين اتحاديه و احتمال مذاکره با ترکيه در مورد پيوستن آن کشور آغاز کرده اند.

يوشکا فيشر وزير خارجه آلمان می گويد وزرا بطور يک پارچه از طرح پيشنهادی فرانسه و آلمان پشتيبانی کرده اند. او گفت مذاکرات در باره عضويت ترکيه هنگامی آغاز می شود که آن کشور مقررات اتحاديه اروپا راد رمورد حقوق بشر و دموکراسی بپذيرد.