يک مقام ارتش ايران می گويد تمام روزنامه نگاران آمريکائی که به ايران می آيند پيش از ورود به کشور، انگشت نگاری خواهند شد. ژنرال حميدرضا حسين آبادی می گويد اين اقدام از امروز به دستور وزارت فرهنگ جمهوری اسلامی به مورد اجرا گذاشته شد. وی می گويد ايران اين تشريفات را در واکنش نسبت به تشريفات مشابهی که دولت آمريکا برای روزنامه نگاران ايرانی به هنگام ورود به خاک آمريکا قائل شده است وضع کرده است. اين تشريفات شامل حال روزنامه نگارانی که از ساير کشورهای ديگر به ايران می روند نخواهد شد. آمريکا در واکنش نسبت به حملات تروريستی يازدهم سپتامبر شروع به عکسبرداری و انگشت نگاری از کليه مسافرانی که از پنج کشور اسلامی که همگی از سوی وزارت امور خارجه آمريکا کشورهای حامی تروريسم شناخته شده اند کرد. اين پنج کشور اسلامی عبارتند از جمهوری اسلامی ايران، عراق، ليبی، سودان و سوريه.