نخستين اتوموبيلی که با سوخت هيدروژن کار می کند به شهرداری لس انجلس در ايالت کاليفرنيا تحويل داده شد. منصور فراسيون خبرنگار علمی بخش فارسی درباره اين اتوموبيل که هوا را آلوده نمی کند و تقريبا بی صداست گزارشی دارد که شنيدن آن را به شما توصيه ميکنيم.