دکتر مهدی حائری، صاحب نظر و استاد دانشگاه، اخيرا بنا به دعوت دانشگاه هاروارد به آمريکا آمده است تا در کنفرانس مهمی درباره اسلام و تروريسم صحبت کند. خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا درباره نظرات و صحبت های ايشان در اين کنفرانس و همچنين درباره ساير شرکت کنندگان اين کنفرانس با دکتر حائری گفتگويی در دو بخش انجام داده است که در اينجا می شنويد.