بوستون گلوب: جای خوشوقتی است که وزارت امورخارجه آمريکا تصميم به حمايت ازمبارزات دانشجويان ايران گرفت.
نيويورک سان: بنيادعلوی درنيويورک درخدمت جمهوری اسلامی
واشنگتن تايمز: رهبر حزب الله لبنان خواهان حملات انتحاری عليه اسرائيل در سراسر جهان شد.
خبرگزاری فرانسه: ايران پيشنهادکرد که اگر يک قهرمان وزنه برداری به ايران بازگردد، به او زمين و ماشين خواهد داد.