در روزی چون امروز در سال ١٧٨٣ ميلادی يعنی ٢١٩ سال قبل ژنرال جرج واشنگتن، پدر استقلال و اولين رئيس جمهور آمريکا در حاليکه فرمانده نيروهای مهاجرنشين آمريکا بود و با پيروزی انگليس ها را از خاک آمريکا رانده بود، در يک سخنرانی مهيج با افسران خود خداحافظی کرد.