مهاجرين ايرانی از جمله مهاجرين مرفه و تحصيل کرده هستند. اين برابری با غربی ها بعضا به ضرر ايرانی ها تمام شده است. گفتگوی نازی بگلری خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با نفيس نيا و فرشاد آريا دو فيلمساز ايرانی مقيم هلند را در اينجا ميشنويد