خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا نظر آقای عليرضا نوری زاده، نويسنده و تحليلگر سياسی مقيم لندن، را در مورد موضوع درخواست تجديد نظر در حکم اعدام آقای آقاجری، استاد دانشگاه، که توسط وکيل ايشان تسليم شده بود و همچنين در باره وضعيت عراق که موضوع روز جهان است جويا شد که در اينجا پاسخ های ايشان را ميشنويد.