فعالان جنبش دانشجويی ايران می گويند مصمم اند در دانشگاه ها رفراندوم و نظر سنجی برگزار کنند. در اين باره به نظرات دکتر زيد آبادی تحليل گر مسائل سياسی در تهران توجه فرماييد.