دومين کنفرانس بُن تحت نام «بازسازی و امنيت برای افغانستان» با سخنرانی گرهارد شرودر صدراعظم آلمان و با حضور حامد کرزی آغاز بکار کرد. به گزارش نسرين مهدوی خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا ،در اينباره توجه فرمائيد.