مخالفان مجازات اعدام برای اولين بار در تقريبا شصت شهر درسراسرجهان مراسم «روزجهانی عليه مجازات مرگ» را گرامی داشتند. شرکت کنندگان درمراسم اين روزجديد جهانی، درشهرهائی نظير رم، لندن، نيويورک و سانتياگو درشيلی، ساختمان ها و نقاط ديدنی شهر را چراغان و نورانی کرده بودند. سازمان دهندگان مراسم می گويند با اين که مجازات اعدام همچنان درمتن قانون وجود دارد، اما بيشترکشورها اين مجازات را لغو کرده اند و يا به ندرت به مورد اجرا می گذارند. سازمان دهندگان «روزجهانی عليه مجازات مرگ»، مجازات اعدام را اقدامی وحشيانه و ناسازگاربا حقوق بشر توصيف می کنند. با اين وصف سازمان عفو بين الملل گزارش داده است که سال گذشته بيش از سه هزار نفر درسراسرجهان اعدام شدند.