وزارت امورخارجه آمريکا نسبت به احتمال حملات تروريستی درشرق آفريقا و يمن هشدار داده است. دراطلاعيه وزارت امورخارجه که روزشنبه منتشرشد، آمده است که دولت آمريکا اطلاعاتی دارد که ممکن است تروريست ها طرح حملاتی درکشورهای شرق آفريقا و به ويژه درجيبوتی را در دريای سرخ درفاصله ميان اتيوپی و سومالی ريخته باشند. دراطلاعيه همچنين آمده است آمريکائيانی که قصد سفربه شرق آفريقا را دارند، بايد رعايت ايمنی را بکنند. اطلاعيه وزارت امورخارجه آمريکا در مورد يمن، هشداراکيد پيشين درمورد سفر به يمن را تقويت می کند. دراطلاعيه آمده است با توجه به گزارش های موثقی که می گويد تروريست های مرتبط با شبکه القاعده قصد انجام حملاتی را عليه منافع آمريکا دريمن دارند، شهروندان آمريکا بايد ميزان احتياط های امنيتی را افزايش دهند.