در تهران بمناسبت روز قدس،هزاران نفر در اعتراض به کنترل اسراييل بر بيت المقدس و نشان دادن پشتيبانی خود از دولت در برابر تظاهرات دانشجويان طرفدار اصلاحات، گردهمايی هايی ترتيب دادند و راه پيمايی کردند.

آنها خواستند آريل شارون نخست وزير اسراييل به عنوان جنايتکار جنگی محاکمه و آمريکا به دليل حمايت از اسراييل مجازات شود.

افزون بر ايران، تظاهرات اعتراض آميزی در چندين کشور خاورميانه نيز برپاشد و در کشور َآفريقايی نيجريه هزاران مسلمان در شهر کانو در شمال کشور به راه پيمايی پرداختند.