گرهارد شرودر در يک کنفرانس مطبوعاتی گفت که آلمان حريم هوايی و پايگاههای نقل و انتقال نيروهای خود را در اختيار آمريکا و کشورهای عضو پيمان ناتو قرار خواهد داد. به گزارش نسرين مهدوی خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، در اينباره توجه فرمائيد.