آمريکا برای کسب حمايت بين المللی ازهرگونه اقدام نظامی عليه عراق، هفته آينده دو فرستاده بلندپايه را به چند کشور اروپائی و همچنين ترکيه اعزام خواهد داشت. يک مقام ارشد آمريکا روزچهارشنبه اظهارداشت پل ولفوويتز قائم مقام وزيردفاع آمريکا و مارک گروسمن معاون وزارت امورخارجه آمريکا درامورسياسی از ده کشورجهان ديدارخواهند کرد. گرهارد شرودر صدراعظم آلمان روزچهارشنبه گفت نيروهای آمريکا و متحدان می توانند پايگاه های نظامی و حريم فضائی کشور او را مورد استفاده قرار دهند، ولی آلمان فعالانه نمی تواند در حمله نظامی به عراق مشارکت کند.