در ارتباط با اظهارات روز گذشته محمد رضا خاتمی نايب رئيس مجلس در مورد تلاش عده ای برای آسيب رساندن به جريان اصلاحات و در مورد برخورد دوجناح در ايران، ستاره درخشش گفتگويی انجام داده است با دکتر فريبرز رئيس دانا، استاد دانشگاه و پژوهشگر برجسته علوم اقتصادی و اجتماعی. لطفا” به اين گفتگو توجه بفرماييد.