ناظران بين المللی می گويند مقامات عراقی روزچهارشنبه که بازرسان تسليحاتی سازمان ملل متحد جستجوهای خود را برای يافتن سلاح های کشتارجمعی عراق آغاز کردند، همکاری نشان دادند. بازرسان تسليحاتی، طبق قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد که خواستارخلع سلاح عراق شده است، به اين کشور رفته اند. «ديميتريوس پريکوس» يک مقام سازمان ملل متحد درامورخلع سلاح به خبرگزاری رويترگفت همکاری عراق درجريان اولين بازرسی تسليحاتی درچهارسال گذشته، « نشانه خوبی » بود.

يک گروه ازبازرسان که درجستجوی موشک و سلاح های شيميائی و ميکربی هستند، حدود سه ساعت را دريک مجتمع بزرگ نظامی دريک حومه شرقی بغداد پايتخت عراق به بازرسی گذراندند. گروه دوم بازرسان که هياتی از آژانس بين المللی انرژی اتمی هستند و مامورتحقيق درباره تاسيسات اتمی عراق می باشند، به يک مجتمع صنعتی کوچک درشمال شرقی شرقی بغداد رفتند.