يک دانشمند ژن شناس اسکاتلندی، شيوه نوظهوری برای انجام آزمايش دی.ان.اِی. که اين روزها مطمئن تر و سريعتراز شيوه های گذشته برای تشخيص هويت مجرمان و نيز مسجل ساختن پيوند خونی افراد با يکديگر به کار ميرود کشف کرده است که کار پليس و بازرسان را تا دويست بار سريعتر می سازد. منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، در برنامه امروز «دانش و جامعه» در اين باره اطلاعاتی در اختيار شنوندگان می گذارد.