اين روزها مسئله رفراندوم و موضوع مطرح در اين همه پرسی مورد توجه ايرانيان داخل و خارج از کشور قرار گرفته است. در اين رابطه فرح جهانگيری در صدای آمريکا گفتگويی با آقای علی کشتگر تحليل گر سياسی و مدير ماهنامه ميهن در شهر پاريس انجام داده است.