سازمان ملل متحد اعلام کرده است که نام افغانستان در رأس فهرست توليد کنندگان خشخاش در سال گذشته قرار داشته است. اما امسال اوضاع فرق می کند و کشتکاران خشخاش از بيم مجازات زندان، امسال کمتر دست به کشت اين محصول می زنند. نازی بگلری خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در اين باره گزارش می دهد.