شاهزاده نايف ، وزير کشور عربستان سعودی می گويد اتهام های مطرح شده از سوی آمريکا در مورد کمک مالی خاندان سلطنت عربستان سعودی به تروريستها ، دروغهای بی پايه واساس است . اف. بي. آی ، اداره آگاهی فدرال سر گرم تحقيق در باره مدارکی است که نشان می دهد شاهدخت حيفا ال فيصل ، دختر پادشاه فقيد عربستان سعودی و همسر سفير عربستان در آمريکا به يک زن سعودی پول داده و ظاهرا همسر اين زن ، پول را به دو نفر از هواپيماربايان ۱۱ سپتامبر داده است . برخی از نمايند گان کنگره آمريکا می گويند احتمال دارد که شاهدخت سعودی از ارتباط اين زن يا همسرش با تروريستها بی اطلاع بوده است. اما ديگر سياستمداران در واشنگتن ، می گويند غالبا کمک های مالی به موسسات خيريه ، در نهايت صرف هدفهای تروريستی و تند روانه می شود.