خرسهای خالدار چينی که به آنها پاندا می گويند و از حيوانات نادر و مورد حفاظت طرفداران حفظ محيط زيست هستند مانند بسياری از آدميان از حيث پيدا کردن همسر، مشکل دارند و مانند انسانها بايد به کمک رايانه دنبال زوج يا زوجه مناسب برای آنها گشت. در مورد آدمها، مؤسسات دلالی محبت، به مدد رايانه، زن و مردهائی را که حصوصياتشان با هم جور است پيدا می کند و آنها را به هم آشنا می کند. به گزارش روزنامه ستاره چين، کارشناسان بين المللی پاندا نيز نرم افزاری که ويژه جور کردن نر و ماده های مناسب در ميان تعداد محدودِ پانداها در جهان است درست کرده اند تا از جمله از به اصطلاح ازدواج پانداهائی که قرابت خونی دارند پيشگيری شود و نگذارند نسل آنها خراب بشود. در باغ وحش های جهان، بويژه در چين، چند صد پاندا نگاهداری می شود ولی ترعيب آنها به جفت گيری و توليد مثل همواره دشوار بوده است. در محيط وحش، در نواحی کوهستانی باختر چين فقط حدود هزار پاندا باقی مانده اند که خوراک مورد علاقه آنها شاخه های نيشکر است.