ارتش اسرائيل می گويد يک مقام سازمان ملل متحد که روز جمعه در جريان زد و خوردی در يک اردوگاه فلسطينی کشته شد، با تيراندازی يک سربازاسرائيلی جان خود را از دست داد. راديو اسرائيل می گويد آيان هوک هنگامی که يک سربازاسرائيلی وسيله ای را که در دست وی بود اشتباها نارنجک تصور کرد، کشته شد. آقای » هوک « سرگرم مکالمه با تلفن دستی خود بود که ترتيب خروج کارکنان سازمان ملل متحد را ازمنطقه بدهد که هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. سرباز اسرائيلی برای جستجوی يک رهبر گروه فلسطينی ستيزه جوی جهاد اسلامی وارد اردوگاه جنين شده بود. آقای » هوک « يک طرح سازمان ملل متحد برای بازسازی اردوگاه جنين را به مورد اجرا گذارده بود. اين اردوگاه ، پيشتر درسال جاری، به وسيله بولدوزرهای زرهی اسرائيل درجريان حمله به اردوگاه منهدم شده بود.