دکتر عبدالله وزير امور خارجه افغانستان ديروز به خبر نگاران گفت کاستن از عمليات نظامی در مبارزه با تروريسم می تواند خطرناک باشد. ژنرال ريچارد ماير در اوايل ماه اعلام کرد که ديگر وقت آن رسيده که آمريکا از عمليات نظامی بکاهد و به عمليات باز سازی در افغانستان تاکيد بگذارد. به اين گزارش که توسط نازی بگلری تهيه شده توجه کنيد