با ادامه حضور دانشجويان در صحنه در هفته های اخير و به دنبال آن مخالفت آقای کروبی با حکم اعدام آقای آقاجری و متعاقب آن ۱۶۲ نماينده مجلس در محکوم کردن حکم دکتر آقاجری. اصولاً حضور فعال دانشجويان در شکل گيری اين مواضع چه تاًثيری داشته؟